Sagrat Cor

EDUCAR PER CRÉIXER

Titulació
Tècnic/a Superior en Educació Infantil.

Família professional

Dissenyar, implementar i avaluar projectes i programes educatius d’atenció a la infància,  generant entorns segurs i en col·laboració amb altres professionals i amb les famílies en:

  • El primer cicle d’educació infantil en l’àmbit formal, d’acord amb la proposta pedagògica elaborada per un Mestre/a d’Educació Infantil.
  • Tota l’etapa de 0 a 6 anys, en l’àmbit no formal.

Accés
Ser graduat en Batxillerat, haver superat la prova d’accés a Grau Superior (mínim 19 anys) o el Curs d’accés (CAS).

Durada i horari
2 cursos: 1600 h lectives, amb horari intensiu i 400 h de pràctiques en llars d’infants o en centres del sector.

Continguts

Didàctica de l’educació infantil. Autonomia personal i salut infantil. El joc infantil i la seva metodologia.
Expressió i comunicació. Desenvolupament cognitiu i motriu. Desenvolupament socioafectiu.
Habilitats socials. Intervenció amb famílies i atenció a infants en risc social. Projecte d’atenció a la infantesa.
Primers auxilis. Formació i orientació   laboral. Formació en centres de   treball.
Empresa i iniciativa emprenedora.  Col·laboracions i jornades.  Tallers d’expressió.

 

Sortides professionals

Educador infantil en el primer cicle d’Educació infantil.
Tècnic especialista en educació infantil, com a educador o educador de suport als mestres de primer curs del segon cicle d’educació infantil (P3).
Educador amb infants de 0 a 6 anys en situació de risc social, o en serveis i recursos de suport familiar.
Educador en programes o activitats d’oci i temps lliure infantil amb infants de 0 a 6 anys: ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres educatius, casals, i altres.
Animadors d’activitats adreçades a infants de 0 a 6 anys en l’àmbit del turisme i de l’hostaleria.

Després pots accedir a:

Qualsevol grau universitari, com per exemple:

Mestre d’Educació Primària.
Psicologia.
Pedagogia.
Educació Social.
Treball Social.
Infermeria.
Sociologia.
Teràpia Ocupacional.
Logopèdia i altres