Campanyes solidàries


Home » El col·legi » Els nostres valors » Campanyes solidàries

Practiquem la solidaritat per col·laborar en la construcció d’un món més just i fraternal, cada etapa educativa educa els seus alumnes en la pràctica de la solidaritat adaptant les campanyes segons l’edat dels seus alumnes.  És tan important la donació que fan com la sensibilització vers els més necessitats.