Escola Esportiva | Sagrat Cor

Sagrat Cor

ESCOLA ESPORTIVA

Curs 2017-2018

Objectius de l’Escola Esportiva

Les activitats esportives tenen una llarga tradició a la nostra escola i formen part del projecte educatiu del nostre centre. A través de l’esport, els nens i nenes, joves i més grans es desenvolupen no només en l’aspecte físic, sinó que també aprenen hàbits saludables i un bon conjunt de valors, com la cooperació, el treball d’ equip, el respecte, l’acceptació de l’altre, saber guanyar i saber perdre, etc.

L’objectiu principal de l’escola esportiva és utilitzar l’esport com una eina de tipus formatiu, on el nen i l’adolescent trobin un espai per a la diversió, per al desenvolupament físic i tècnic, per a l’autoconeixement, per a la tolerància, l’acceptació d’ell mateix, etc, que li permeti aconseguir un desenvolupament personal òptim.

Informació:

Totes les activitats esportives estan coordinades pel Departament d’activitats esportives extraescolars.

 •   Les activitats començaran el dilluns 2 d’octubre (llevat els equips de competició, que començaran el dimecres 27 de setembre) i finalitzaran el dijous 14 de juny de 2018.
 •   Els imports de les activitats corresponen al cost anual.
 •   Les activitats que es realitzen fora del centre escolar, com és la natació, compten amb servei d’autocar fins a la piscina.

Inscripció:

 •   Les places de cada activitat SÓN LIMITADES i s’assignaran per estricte ordre d’inscripció fins a completar els grups oferts.
 •   Per formalitzar la inscripció és necessari que el full d’inscripció estigui degudament complimentat i amb la firma del pare o mare o tutors del nen o de la nena.
 •   El període d’inscripció de l’escola esportiva començarà el dimarts 12 de setembre i s’allargarà fins el dimarts 26 de setembre de 2017, de dilluns a dijous de 17 h a 18 h, al poliesportiu del col·legi, de la següent forma:
 •   Del 12 al 14 de setembre, equips de competició FINS A COMPLETAR EQUIPS.
 •   Del 13 al 26 de setembre, resta d’activitats de l’escola esportiva.

Full d’inscripció – alumnes Sagrat Cor  

Full d’inscripció – alumnes d’altres escoles

 

COM ES FA EL PAGAMENT?

Pagament per domiciliació bancària

L’import de l’activitat o activitats es farà efectiu per domiciliació bancària en TRES pagaments, els mesos de octubre de 2017 i de gener i març de 2018.

Baixa en l’activitat

La baixa suposa la pèrdua de l’import del quadrimestre en què es dóna de baixa.

Totes les baixes s’hauran de comunicar per escrit al director de l’escola esportivangel  Antonucci), abans del començament del trimestre en què se sol·liciti la baixa.

L’equip tècnic es reserva el dret de donar de baixa aquells alumnes que no respectin les normes o les instruccions dels responsables de les activitats, i no dóna dret a la devolució de l’import

Anul·lació de grups

En cas que algun grup no arribi al nombre mínim d’inscrits es procedirà a l’anul·lació del mateix. Els inscrits en grups anul·lats podran inscriure’s en grups on quedin places vacants o bé podran sol·licitar la devolució de la quota ja abonada.

Activitats de l’escola esportiva

NORMES DE CONVIVÈNCIA I DISCIPLINA

La finalitat d’aquestes normes és afavorir el bé comú, la convivència respectuosa i l’ambient de treball i d’esforç tan necessaris en l’àmbit esportiu.

La direcció de les activitats esportives extraescolars, a l’exigir el seu compliment amb fermesa, serenitat, equilibri i respecte als alumnes, vol ajudar-los a aconseguir la seva responsabilitat, l’autodisciplina i els hàbits de conducta que afavoreixin la pròpia maduresa i la integració social.

Es consideren conductes contràries a les normes de convivència i disciplina les següents:

 •   Les faltes de puntualitat injustificades en iniciar l’activitat.
 •   Els actes que alterin el normal desenvolupament de les activitats i dels entrenaments.
 •   Els actes d’indisciplina i faltes de respecte a monitors i entrenadors.
 •   Els actes d’incorrecció o desconsideració, les injúries i les ofenses a contraris, companys, monitors, entrenadors, àrbitres…
 •   El furt o el deteriorament dels béns o materials.
 •   Les accions que puguin ser perjudicials per a la integritat i la salut de l’individu o del col·lectiu.
 •   L’ús inadequat de les infraestructures i dels béns o equips materials.

Informació sobre les competicions esportives (CEEB)