fbpx

Canal intern de denúncia

 

Com funciona el canal intern de denúncia?

 

PROCEDIMENT DE FUNCIONAMENT DEL CANAL INTERN DE DENÚNCIA

1. MARC LEGISLATIU

La Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció (B.O.E. de 21/02/23), estableix com a finalitat de la norma la de protegir a les persones que en un context laboral o professional detectin infraccions penals o administratives greus o molt greus i les comuniquin mitjançant els mecanismes regulats en la mateixa.

En un altre àmbit, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, estableix, en l’article 24.1, que: “Serà lícita la creació i manteniment de sistemes d’informació a través dels quals pugui posar-se en coneixement d’una entitat de Dret privat, inclús anònimament, la comissió en el si de la mateixa o en l’actuació de tercers que contractin amb ella, d’actes o conductes que puguin resultar contraris a la normativa general o sectorial que els hi fos aplicable.”

Aquests canals de denúncies, mitjançant l’anonimat, han col·laborat a instituir un instrument essencial per a la “compliance” d’una empresa i ha estat fonamental per a poder rebre denúncies greus que d’altre manera les persones treballadores i els col·laboradors no s’atrevirien a assenyalar per temor a represàlies en el cas de ser identificats.

En l’àmbit privat, estaran obligades a configurar un Sistema intern d’informació totes aquelles empreses que tinguin més de cinquanta treballadors.

És per tot plegat que la direcció de l’escola ha decidit elaborar i aplicar el present protocol que desenvolupa el marc legislatiu esmentat.

 

2. OBJECTE

L’objecte d’aquest protocol és atorgar una protecció adequada en front de les represàlies que puguin patir les persones físiques que informin sobre algunes de les accions u omissions a que es refereix l’article 2 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, a través dels procediments previstos en la mateixa.

Aquest protocol protegirà a les persones físiques que informin de:

 • Accions u omissions que puguin ser constitutives d’infracció penal o administrativa greu o molt greu. En tot cas, s’entendran compreses totes aquelles infraccions penals o administratives greus o molt greus que impliquin menyscapte econòmic per a la Hisenda Pública i per a la Seguretat Social.
 • Infraccions del Dret laboral en matèria de seguretat i salut en el treball.

 

3. ABAST

3.1. El present protocol s’aplicarà als informants que hagin obtingut informació sobre infraccions en un context laboral o professional, comprenent en tot cas:

 • Les persones que tinguin la condició de treballadors públics o treballadors per compte aliena.
 • Els autònoms.
 • Els accionistes, partícips i persones pertanyents a l’òrgan d’administració, direcció o supervisió d’una empresa, inclosos els membres no executius.
 • Qualsevol persona que treballi per a o sota la supervisió i la direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors.

3.2. Aquest procediment també s’aplicarà als informants que comuniquin o revelin públicament informació sobre infraccions obtinguda en el marc d’una relació laboral o estatutària ja finalitzada, voluntaris, becaris, treballadors en períodes de formació amb independència que percebin o no una remuneració, així com a aquells la relació laboral dels quals encara no hagi començat, en els casos en què la informació sobre infraccions hagi estat obtinguda durant el procés de selecció o de negociació precontractual.

3.3. Les mesures de protecció de l’informant previstes en el títol VII de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, també s’aplicaran, si s’escau, específicament als representants legals de les persones treballadores en l’exercici de les seves funcions d’assessorament i suport a l’informant.

3.4. Les mesures de protecció de l’informant previstes en el títol VII també s’aplicaran, si s’escau, a:

 • Persones físiques que, en el marc de l’organització en la qual presti serveis l’informant, assisteixin al mateix en el procés,
 • Persones físiques que estiguin relacionades amb l’informant i que puguin patir represàlies, com companys de treball o familiars de l’informant, i
 • Persones jurídiques, per a les quals treballi o amb les quals mantingui qualsevol altre tipus de relació en un context laboral o en les quals ostenti una participació significativa.

Com a norma interna haurà de ser coneguda i respectada per tota l’organització en el seu conjunt. Per a això s’utilitzaran els recursos informatius corresponents.

 

4. SISTEMA INTERN D’INFORMACIÓ

4.1. Comunicació d’infraccions a través del Sistema intern d’informació.

L’escola disposarà d’un Sistema intern d’informació en els termes establerts en aquest Procediment.

La direcció del centre serà la responsable de la implantació del Sistema intern d’informació, prèvia consulta amb la representació legal de les persones treballadores, i tindrà la condició de responsable del tractament de les dades personals, de conformitat amb el que disposa la normativa sobre protecció de dades personals.

4.2. El Sistema intern d’informació haurà de:

 • Permetre comunicar informació sobre les infraccions previstes en l’apartat 1.Objecte.
 • Estar dissenyat, establert i gestionat d’una forma segura, de manera que es garanteixi la confidencialitat de la identitat de l’informant i de qualsevol tercer esmentat en la comunicació, i de les actuacions que es desenvolupin en la gestió i tramitació d’aquesta, així com la protecció de dades, impedint l’accés de personal no autoritzat.
 • Permetre la presentació de comunicacions per escrit o verbalment.
 • Integrar els diferents canals interns d’informació que puguin establir-se dins de l’entitat.
 • Garantir que les comunicacions presentades puguin tractar-se de manera efectiva, amb l’objectiu que el primer a conèixer la possible irregularitat sigui la pròpia escola.
 • Comptar amb un responsable del sistema.
 • Comptar amb una política o estratègia que enunciï els principis generals en matèria de Sistemes interns d’informació i defensa de l’informant i que sigui degudament publicitada en el si de l’entitat.
 • Comptar amb un procediment de gestió de les informacions rebudes.
 • Establir les garanties per a la protecció dels informants en l’àmbit de la pròpia entitat.

4.3. Canal intern d’informació

El canal intern haurà de permetre realitzar comunicacions per escrit o verbalment, o de les dues formes. La informació es podrà realitzar bé per escrit, a través de correu postal o a través de qualsevol mitjà electrònic habilitat a aquest efecte, o verbalment, per via telefònica o a través de sistema de missatgeria de veu. A sol·licitud de l’informant, també podrà presentar-se mitjançant una reunió presencial dins del termini màxim de set dies.

En el seu cas, s’advertirà a l’informant que la comunicació serà gravada i se l’informarà del tractament de les seves dades.

A més, als qui realitzin la comunicació a través de canals interns se’ls informarà, de manera clara i accessible, sobre els canals externs d’informació davant les autoritats competents.

En fer la comunicació, l’informant podrà indicar un domicili, correu electrònic o lloc segur a l’efecte de rebre les notificacions.

Les comunicacions verbals, incloses les realitzades a través de reunió presencial, telefònicament o mitjançant sistema de missatgeria de veu, hauran de documentar-se d’alguna de les maneres següents, previ consentiment de l’informant:

 • Mitjançant un enregistrament de la conversa en un format segur, durador i accessible, o
 • A través d’una transcripció completa i exacta de la conversa realitzada pel personal responsable de tractar-la.

Sense perjudici dels drets que li corresponen d’acord amb la normativa sobre protecció de dades, s’oferirà a l’informant l’oportunitat de comprovar, rectificar i acceptar mitjançant la seva signatura la transcripció de la conversa.

Els canals interns d’informació permetran fins i tot la presentació i posterior tramitació de comunicacions anònimes.

4.4. Responsable del Sistema intern d’informació

La direcció del centre serà la competent per a la designació de la persona física responsable de la gestió d’aquest sistema o «Responsable del Sistema», i de la seva destitució o cessament.

El nomenament i el cessament de la persona física individualment designada, hauran de ser notificats a l’Autoritat Independent de Protecció de l’Informant, A.A.I., o, en el seu cas, a les autoritats o òrgans competents de les comunitats autònomes, en l’àmbit de les seves respectives competències, en el termini dels deu dies hàbils següents, especificant, en el cas del seu cessament, les raons que han justificat el mateix.

El Responsable del Sistema haurà de desenvolupar les seves funcions de manera independent i autònoma respecte de la resta dels òrgans de l’entitat, no podrà rebre instruccions de cap mena en el seu exercici, i haurà de disposar de tots els mitjans personals i materials necessaris per a dur-les a terme.

El Responsable del Sistema serà un membre de l’equip directiu de l’escola, que exercirà el seu càrrec amb independència de l’òrgan d’administració o de govern d’aquesta.

Donada la naturalesa i la dimensió de l’escola, serà possible l’acompliment ordinari de les funcions del lloc o càrrec amb les de Responsable del Sistema, tractant en tot cas d’evitar possibles situacions de conflicte d’interès.

En les escoles en què ja existís una persona responsable de la funció de compliment normatiu o de polítiques d’integritat, qualsevol que fos la seva denominació, podrà ser aquesta la persona designada com a Responsable del Sistema, sempre que compleixi els requisits establerts.

4.5. Procediment de gestió d’informacions

El procediment de gestió d’informacions respondrà al contingut mínim i principis següents:

 • Identificació del canal o canals interns d’informació als quals s’associen.
 • Inclusió d’informació clara i accessible sobre els canals externs d’informació davant les autoritats competents.
 • Enviament de justificant de recepció de la comunicació a l’informant, en el termini de set dies naturals següents a la seva recepció, tret que això pugui posar en perill la confidencialitat de la comunicació.
 • Determinació del termini màxim per a donar resposta a les actuacions d’investigació, que no podrà ser superior a tres mesos a comptar des de la recepció de la comunicació o, si no es va remetre un justificant de recepció a l’informant, a tres mesos a partir del venciment del termini de set dies després d’efectuar-se la comunicació, excepte casos d’especial complexitat que requereixin una ampliació del termini, i en aquest cas, aquest podrà estendre’s fins a un màxim d’altres tres mesos addicionals.
 • Previsió de la possibilitat de mantenir la comunicació amb l’informant i, si es considera necessari, de sol·licitar a la persona informant informació addicional.
 • Establiment del dret de la persona afectada al fet que se l’informi de les accions o omissions que se li atribueixen, i a ser escoltada en qualsevol moment. Aquesta comunicació tindrà lloc en el temps i forma que es consideri adequat per a garantir la bona fi de la investigació.
 • Garantia de la confidencialitat.
 • Exigència del respecte a la presumpció d’innocència i a l’honor de les persones afectades.
 • Respecte de les disposicions sobre protecció de dades personals.
 • Remissió de la informació al Ministeri Fiscal amb caràcter immediat quan els fets poguessin ser indiciàriament constitutius de delicte.

4.6. Sistema intern d’informació

Estaran obligades a disposar d’un Sistema intern d’informació les escoles que tinguin contractats cinquanta o més treballadors.

4.7. Tramitació de l’expedient

Tràmit d’admissió:

 1. Registrada la informació, el Responsable del Sistema haurà de comprovar si aquella exposa fets o conductes que es troben dins de l’àmbit d’aplicació recollit en l’Objecte del present Procediment.
 2. Realitzat aquesta anàlisi preliminar, el Responsable del Sistema decidirà:

a) Inadmetre la comunicació, en algun dels següents casos:

 • Quan els fets relatats manquin de tota versemblança.
 • Quan els fets relatats no siguin constitutius d’infracció de l’ordenament jurídic inclosa en l’àmbit d’aplicació d’aquest Procediment.
 • Quan la comunicació manqui manifestament de fonament o existeixin, segons el parer del Responsable del Sistema, indicis racionals d’haver-se obtingut mitjançant la comissió d’un delicte. En aquest últim cas, a més de la inadmissió, es remetrà al Ministeri Fiscal relació circumstanciada dels fets que s’estimin constitutius de delicte.
 • Quan la comunicació no contingui informació nova i significativa sobre infraccions en comparació amb una comunicació anterior respecte de la qual han conclòs els corresponents procediments, tret que es donin noves circumstàncies de fet o de Dret que justifiquin un seguiment diferent. En aquests casos, el Responsable del Sistema notificarà la resolució de manera motivada.

La inadmissió es comunicarà a l’informant dins dels cinc dies hàbils següents, tret que la comunicació fora anònima o l’informant hagués renunciat a rebre comunicacions.

b) Admetre a tràmit la comunicació. L’admissió a tràmit es comunicarà a l’informant dins dels cinc dies hàbils següents, tret que la comunicació fora anònima o l’informant hagués renunciat a rebre comunicacions.

c) Remetre amb caràcter immediat la informació al Ministeri Fiscal quan els fets poguessin ser indiciàriament constitutius de delicte.

d) Remetre la comunicació a l’autoritat, entitat o organisme que es consideri competent per a la seva tramitació.

Instrucció

 1. La instrucció comprendrà totes aquelles actuacions encaminades a comprovar la versemblança dels fets relatats.
 1. Es garantirà que la persona afectada per la informació tingui notícia d’aquesta, així com dels fets relatats de manera succinta. Addicionalment se l’informarà del dret que té a presentar al·legacions per escrit i del tractament de les seves dades personals.

En cap cas es comunicarà als subjectes afectats la identitat de l’informant ni es donarà accés a la comunicació. Durant la instrucció es donarà notícia de la comunicació amb succinta relació de fets a l’investigat.

 1. Sense perjudici del dret a formular al·legacions per escrit, la instrucció comprendrà, sempre que sigui possible, una entrevista amb la persona afectada en la qual, sempre amb absolut respecte a la presumpció d’innocència, se’l convidarà a exposar la seva versió dels fets i a aportar aquells mitjans de prova que consideri adequats i pertinents.

A fi de garantir el dret de defensa de la persona afectada, la mateixa tindrà accés a l’expedient sense revelar informació que pogués identificar a la persona informant, podent ser sentida en qualsevol moment.

Finalització de les actuacions

 1. Concloses totes les actuacions, el Responsable del Sistema emetrà un informe que contindrà almenys:
 • Una exposició dels fets relatats.
 • Les actuacions realitzades amb la finalitat de comprovar la versemblança dels fets.
 • Les conclusions aconseguides en la instrucció i la valoració de les diligències i dels indicis que les sustenten.
 1. Emès l’informe, el Responsable del Sistema adoptarà alguna de les següents decisions:
 • Arxiu de l’expedient, que serà notificat a l’informant i, en el seu cas, a la persona afectada.
 • Remissió de les actuacions al Ministeri Fiscal si els fets poguessin revestir el caràcter de delicte.
 • Trasllat de tot l’actuat a l’autoritat competent, si fos el cas.
 • Proposta a la direcció del centre d’inici d’un procediment sancionador.

La direcció de l’escola serà l’única competent per a adoptar, a proposta del Responsable del Sistema, les accions de tipus disciplinari que consideri adients, si procedeixen, de conformitat amb la normativa legal vigent.

 1. El termini per a finalitzar les actuacions i donar resposta a l’informant, en el seu cas, no podrà ser superior a tres mesos des de l’entrada en registre de la informació. Qualsevol que sigui la decisió, es comunicarà a l’informant, tret que hagi renunciat a això o que la comunicació sigui anònima.

Drets i garanties de l’informant

L’informant tindrà les següents garanties en les seves actuacions davant el Responsable del Sistema:

 • Decidir si desitja formular la comunicació de manera anònima o no anònima; en aquest segon cas es garantirà la reserva d’identitat de l’informant, de manera que aquesta no sigui revelada a terceres persones.
 • Formular la comunicació verbalment o per escrit.
 • Indicar un domicili, correu electrònic o lloc segur on rebre les comunicacions que realitzi el Responsable del Sistema, a propòsit de la investigació que aquest dugui a terme.
 • Renunciar, en el seu cas, a rebre comunicacions del Responsable del Sistema.
 • Comparèixer davant el Responsable del Sistema, per pròpia iniciativa o quan sigui requerit per aquest.
 • Sol·licitar al Responsable del Sistema que la compareixença davant el mateix sigui realitzada per videoconferència o altres mitjans telemàtics segurs que garanteixin la identitat de l’informant, i la seguretat i fidelitat de la comunicació.
 • Exercir els drets que li confereix la legislació de protecció de dades de caràcter personal.
 • Conèixer l’estat de la tramitació de la seva denúncia i els resultats de la investigació.

4.8. Publicitat de la informació i Registre d’informacions

L’escola proporcionarà la informació adequada de manera clara i fàcilment accessible, sobre l’ús del canal intern d’informació que hagi implantat, així com sobre els principis essencials del procediment de gestió.

En cas de comptar amb una pàgina web, aquesta informació haurà de constar en la pàgina d’inici, en una secció separada i fàcilment identificable.

Així mateix, l’escola haurà de comptar amb un llibre-registre de les informacions rebudes i de les investigacions internes que s’hagin realitzat, garantint, en tot cas, els requisits de confidencialitat previstos en aquesta llei.

Aquest registre no serà públic i únicament a petició raonada de l’Autoritat judicial competent i en el marc d’un procediment judicial i sota la tutela d’aquella, podrà accedir-se totalment o parcialment al contingut del referit registre.

Les dades personals relatives a les informacions rebudes i a les investigacions internes a què es refereix l’apartat anterior només es conservaran durant el període que sigui necessari i proporcionat als efectes de complir amb aquest protocol.

En cap cas podran conservar-se les dades per un període superior a deu anys.

4.9. Protecció de dades personals

No es recopilaran dades personals la pertinença de les quals no resulti manifesta per a tractar una informació específica o, si es recopilen per accident, s’eliminaran sense dilació indeguda.

Es consideraran lícits els tractaments de dades personals necessaris per a l’aplicació del procediment.

Als informants se’ls informarà, a més, de manera expressa, que la seva identitat serà en tot cas reservada, que no es comunicarà a les persones a les quals es refereixen els fets relatats ni a tercers.

La persona a la qual es refereixin els fets relatats no serà en cap cas informada de la identitat de l’informant.

L’accés a les dades personals continguts en el Sistema intern d’informació quedarà limitat, dins de l’àmbit de les seves competències i funcions, exclusivament a:

 • El Responsable del Sistema i a qui el gestioni directament.
 • El responsable de recursos humans o l’òrgan competent degudament designat, només quan pogués procedir l’adopció de mesures disciplinàries contra un treballador.
 • El responsable dels serveis jurídics de l’entitat, si procedís l’adopció de mesures legals en relació amb els fets relatats en la comunicació.
 • Els encarregats del tractament que eventualment es designin.
 • El delegat de protecció de dades.

Serà lícit el tractament de les dades per altres persones, o fins i tot la seva comunicació a tercers, quan resulti necessari per a l’adopció de mesures correctores en l’entitat o la tramitació dels procediments sancionadors o penals que, si escau, procedeixin.

En cap cas seran objecte de tractament les dades personals que no siguin necessàries per al coneixement dels fets i la realització de les investigacions oportunes, procedint-se, si s’escau, a la seva immediata supressió.

Així mateix, se suprimiran totes aquelles dades personals que es puguin haver comunicat i que es refereixin a conductes que no estiguin incloses en l’àmbit d’aplicació del procediment.

Les dades que siguin objecte de tractament podran conservar-se en el sistema d’informacions únicament durant el temps imprescindible per a decidir sobre la procedència d’iniciar una investigació sobre els fets informats.

Si s’acredités que la informació facilitada o part d’ella no és veraç, haurà de procedir-se a la seva immediata supressió des del moment en què es tingui constància d’aquesta circumstància, tret que aquesta falta de veracitat pugui constituir un il·lícit penal, i en aquest cas es guardarà la informació pel temps necessari durant el qual es tramiti el procediment judicial.

En tot cas, transcorreguts tres mesos des de la recepció de la comunicació sense que s’haguessin iniciat actuacions d’investigació, haurà de procedir-se a la seva supressió, tret que la finalitat de la conservació sigui deixar evidència del funcionament del sistema.

Els empleats i tercers hauran de ser informats sobre el tractament de dades personals en el marc dels Sistemes d’informació a què es refereix el present apartat.

4.10. Preservació de la identitat de l’informant i de les persones afectades

 1. Qui presenti una comunicació té dret al fet que la seva identitat no sigui revelada a terceres persones.
 1. Els sistemes interns d’informació i els canals externs no obtindran dades que permetin la identificació de l’informant i hauran de comptar amb mesures tècniques i organitzatives adequades per a preservar la identitat i garantir la confidencialitat de les dades corresponents a les persones afectades i a qualsevol tercer que s’esmenti en la informació subministrada, especialment la identitat de l’informant en cas que s’hagués identificat.
 1. La identitat de l’informant només podrà ser comunicada a l’Autoritat judicial, al Ministeri Fiscal o a l’autoritat administrativa competent en el marc d’una recerca penal, disciplinària o sancionadora.

4.11. Condicions de protecció

 1. Les persones que comuniquin o revelin infraccions previstes en l’objecte d’aquest procediment, tindran dret a protecció sempre que concorrin les circumstàncies següents:
 • Tinguin motius raonables per a pensar que la informació referida és veraç en el moment de la comunicació, encara que no aportin proves concloents, i que la citada informació entra dins de l’àmbit d’aplicació d’aquest procediment.
 • La comunicació s’hagi realitzat conforme als requeriments previstos en aquest protocol.
 1. Queden expressament excloses de la protecció prevista en aquest procediment aquelles persones que comuniquin:
 • Informacions contingudes en comunicacions que hagin estat inadmeses.
 • Informacions vinculades a reclamacions sobre conflictes interpersonals o que afectin únicament l’informant i a les persones a les quals es refereixi la comunicació o revelació.
 • Informacions que ja estiguin completament disponibles per al públic o que constitueixin només rumors.
 • Informacions que es refereixin a accions o omissions no compreses en l’objecte d’aquest procediment.

4.12. Prohibició de represàlies

 1. Es prohibeixen expressament els actes constitutius de represàlia, incloses les amenaces de represàlia i les temptatives de represàlia contra les persones que presentin una comunicació conforme al que es preveu en l’objecte d’aquest procediment.
 1. S’entén per represàlia qualssevol actes o omissions que estiguin prohibits per la llei, o que, de manera directa o indirecta, suposin un tracte desfavorable que situï a les persones que les sofreixen en desavantatge particular respecte a una altra en el context laboral o professional, només per la seva condició d’informants.
 1. Es consideren represàlies, a títol enunciatiu, les que s’adoptin en forma de:
 • Suspensió del contracte de treball, acomiadament o extinció de la relació laboral o estatutària, incloent-hi la no renovació o la finalització anticipada d’un contracte de treball temporal una vegada superat el període de prova, o finalització anticipada o anul·lació de contractes de serveis, imposició de qualsevol mesura disciplinària, degradació o denegació d’ascensos i qualsevol altra modificació substancial de les condicions de treball i la no conversió d’un contracte de treball temporal en un indefinit, en cas que el treballador tingués expectatives legítimes que se li oferiria un treball indefinit; tret que aquestes mesures es duguin a terme dins de l’exercici regular del poder de direcció a l’empara de la legislació laboral, per circumstàncies, fets o infraccions acreditades, i alienes a la presentació de la comunicació.
 • Danys, inclosos els de caràcter reputacional, o pèrdues econòmiques, coaccions, intimidacions, assetjament o ostracisme.
 • Avaluació o referències negatives respecte a l’acompliment laboral o professional.
 • Inclusió en llistes negres o difusió d’informació en un determinat àmbit sectorial, que dificultin o impedeixin l’accés a l’ocupació o la contractació d’obres o serveis.
 • Denegació o anul·lació d’una llicència o permís.
 • Denegació de formació.
 • Discriminació, o tracte desfavorable o injust.

4.13. Mesures per a la protecció de les persones afectades

Durant la tramitació de l’expedient les persones afectades per la comunicació tindran dret a la presumpció d’innocència, al dret de defensa i al dret d’accés a l’expedient en els termes regulats en aquest procediment, així com a la mateixa protecció establerta per als informants, preservant-se la seva identitat i garantint-se la confidencialitat dels fets i dades del procediment.

4.14. Supòsits d’exempció i atenuació de la sanció

 1. Quan una persona que hagués participat en la comissió de la infracció administrativa objecte de la informació sigui la que informi de la seva existència mitjançant la presentació de la informació i sempre que la mateixa hagués estat presentada amb anterioritat al fet que hagués estat notificada la incoació del procediment d’investigació o sancionador, l’òrgan competent per a resoldre el procediment, mitjançant resolució motivada, podrà eximir-li del compliment de la sanció que li correspongués sempre que resultin acreditats en l’expedient els següents extrems:
 • Haver cessat en la comissió de la infracció en el moment de presentació de la comunicació i identificat, en el seu cas, a la resta de les persones que hagin participat o afavorit aquella.
 • Haver cooperat plena, contínua i diligentment al llarg de tot el procediment de recerca.
 • Haver facilitat informació veraç i rellevant, mitjans de prova o dades significatives per a l’acreditació dels fets investigats, sense que hagi procedit a la destrucció d’aquests o a la seva ocultació, ni hagi revelat a tercers, directament o indirectament el seu contingut.
 • Haver procedit a la reparació del mal causat que li sigui imputable.
 1. Quan aquests requisits no es compleixin íntegrament, inclosa la reparació parcial del mal, quedarà a criteri del Responsable del sistema, prèvia valoració del grau de contribució a la resolució de l’expedient, la possibilitat d’atenuar la sanció que hauria correspost a la infracció comesa, sempre que l’informant o autor de la revelació no hagi estat sancionat anteriorment per fets de la mateixa naturalesa que van donar origen a l’inici del procediment.
 1. L’atenuació de la sanció podrà estendre’s a la resta dels participants en la comissió de la infracció, en funció del grau de col·laboració activa en l’esclariment dels fets, identificació d’altres participants i reparació o minoració del mal causat, apreciat pel Responsable del sistema.

5. CANAL EXTERN D’INFORMACIÓ A LA AUTORITAT INDEPENDENT DE PROTECCIÓ DE L’INFORMANT, A.A.I., O A TRAVÉS DELS ORGANISMES AUTONÒMICS

Tota persona física podrà informar davant l’Autoritat Independent de Protecció de l’Informant, A.A.I., o davant les autoritats o òrgans autonòmics corresponents, de la comissió de qualssevol accions o omissions incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquest Procediment, ja sigui directament o prèvia comunicació a través del canal intern.

6. DIFUSIÓ DEL PROTOCOL DE FUNCIONAMENT DEL CANAL DE DENÚNCIA

Es donarà publicitat d’aquest Protocol informant a tota la comunitat educativa escolar del mateix.

L’escola es compromet a crear fórmules i aplicar estratègies d’informació i seguiment del Canal de Denúncia.

7. DISPOSICIONS FINALS

El present protocol és un document viu que ha d’admetre la seva adaptació o variació en funció de l’evolució de les circumstàncies en el futur, a l’efecte del qual es podran fer les propostes de modificacions i adaptacions que es considerin oportunes per millorar la consecució dels objectius del mateix.

Aquest procediment intern funcionarà amb independència de les accions legals que puguin interposar-se a aquest efecte davant qualsevol instància administrativa o judicial.

 

Barcelona, a 8 de juny de 2023

 

Vull informar d’un cas

 

Pots fer-ho de dues maneres:

Si esculls informar de manera confidencial, la teva identitat només serà coneguda per aquelles persones que gestionin el teu cas de manera confidencial, i la teva identitat es mantindrà anònima i confidencial per les demés persones en el processament d’aquest.

Si esculls informar de manera anònima, no et demanarem cap dada personal i no hauràs de revelar la teva identitat a ningú en el procés.