EL COL·LEGI

Els nostres alumnes

Partint del nostre ideari i dels nostres valors cristians, volem formar persones que siguin agents del canvi i ciutadans del s.XXI, que al llarg de la seva educació hagin interioritzat els quatre pilars de l’aprenentatge segons l’UNESCO: aprendre a ser, aprendre a conviure, aprendre a conèixer i aprendre a fer.

La fundadora del col·legi, Sta. Magdalena Sofia Barat, amb les seves frases inspiradores, il·lustra cadascun dels valors, habilitats i competències que considerem essencials en els nostres alumnes, recull de la reflexió dels docents del col·legi Sagrat Cor Sarrià.

 La nostra obra serà gran si en finalitzar l’educació, hem format persones autèntiques, la fortalesa de les quals és capaç d’afrontar tota sort de dificultats i la seva llibertat sap triar una vida lliurada, amb senzillesa, als altres.”

Sta. Magdalena Sofia Barat

Aprendre a ser

Flexible: s’adapta als canvis del seu entorn.

Transcendent: amb una consciència superior, més enllà de sí mateix que el posi al servei dels altres.

Lliure: amb criteri propi, capaç de triar i decidir sense deixar-se portar per modes.

Íntegre: Actua de forma conseqüent amb els seus valors, idees i creences, segons la seva brúixola moral (fermesa).

Generós: capaç de donar-se als altres.

Sensible: receptiu, capaç d’emocionar-se, de descobrir, permeable a la diversitat, a l’entorn i a les persones.

Agraït: reconeix el valor del que rep.

Autònom: capaç de gestionar de forma efectiva les seves necessitats, amb confiança en sí mateix, actua amb seguretat.

Alegre: positiu davant les dificultats, capaç de contagiar els qui l’envolten amb el seu optimisme.

Que els nostres alumnes aspirin més a ser, que a semblar; a saber, més que a brillar.Sta. Magdalena Sofia Barat

Hi ha poques persones fortes. Formem algunes i elles formaran d’altres i la societat canviarà.”  Sta. Magdalena Sofia Barat

Aprendre a conviure

Col·laborador: disposat sempre a col·laborar i treballar amb els altres.

Fidel: compromès amb els seus principis i la gent que l’envolta.

Solidari: que s’implica en les necessitats dels altres.

Respectuós: reconeix el valor i la riquesa de tot el seu entorn i accepta la seva diversitat.

Conscient: reflexiona i actua segons els seus principis i valors (en contacte constant amb sí mateix).

Empàtic: capaç de posar-se en el lloc de l’altre amb voluntat de connectar-hi i entendre’l.

Actitud de servei: que s’ocupa del bé comú.

Aprendre a conèixer

Habilitat comunicativa: capaç d’escoltar de forma activa i de transmetre amb coherència els seus sentiments, pensaments i idees amb impacte i influència.

Pensament crític: gestiona la seva reflexió segons els seus propis criteris, qüestiona i es posiciona a partir del seu esquema moral.

Curiós: obert al desconegut, a nous aprenentatges.

Competent digital: capaç d’aprofitar els avantatges que ofereixen les noves tecnologies i obert als nous avenços.

Reflexiu: pondera els peròs i els contres sense a prejudicis.

Vostra vida, més que les vostres paraules, serà per a tots el millor ensenyament.”  Sta. Magdalena Sofia Barat

Sigueu agents de canvi per a què transformeu la societat en una altra més justa i solidària.”  Sta. Magdalena Sofia Barat

Aprendre a fer

Fort: capaç d’enfrontar-se a les adversitats i continuar endavant.

Treballador: s’esforça i es compromet a assolir les fites.

Creatiu: amb l’habilitat per veure les coses des d’una perspectiva diferent i generar noves alternatives i solucions.

Resolutiu: troba amb facilitat solucions efectives per als problemes quotidians.

Responsable: és conscient de l’impacte dels seus actes i actua en conseqüència.

Esforç: és la capacitat per treballar durant un temps continuat per aconseguir uns objectius determinats, permet vèncer i superar els obstacles en els diferents àmbits de la seva vida.