DIGITALITZACIÓ

Estratègia Digital de Centre

Què és l’EDC?

 

L’Estratègia Digital de Centre (EDC) és un document que recull totes les accions que es realitzen en un centre, i les que es realitzaran a mitjà termini, per aconseguir la màxima competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre educatiu. Ha de tenir com a referent el Pla d’educació digital de Catalunya (PEDC), on s’indica la necessitat d’assolir la fita d’una societat digitalment competent, fent èmfasi en l’equitat i tenint en compte l’evolució del context social i tecnològic.

El document de l’EDC serà la referència del centre en l’àmbit de tecnologies digitals. Per tant, és important que aquest document també reculli la gestió diària de l’organització digital del centre. Què està fent el centre en temes digitals? Quines accions el centre ja té consolidades i funcionen? És possible que el centre ja hagi desenvolupat i escrit plans, procediments, normatives, protocols, etc. L’EDC ha de recopilar-ne, almenys, les referències per poder trobar-los de manera fàcil i àgil.

El desplegament de l’EDC al llarg dels cursos també generarà més activitats que és important afegir a l’EDC. Per exemple, si un centre realitza la diagnosi i detecta que el professorat de nova incorporació té dificultats en adaptar-se en temes digitals, la part estratègica de l’EDC indicarà un objectiu en aquest sentit. I molt probablement, una de les accions per assolir aquest objectiu serà la creació d’un pla d’acollida digital de nou professorat. Quan l’acció ja s’hagi dut a terme, aquest pla d’acollida digital s’incorporarà a la part de cultura digital del document de l’EDC. D’aquesta manera, l’EDC recollirà tots els aspectes digitals del centre.

En aquesta part de cultura digital de l’EDC s’hi poden incorporar referències a les NOFC, referències a procediments del sistema de qualitat que tingui el centre, acords de claustre o de Consell Escolar, plans específics dissenyats per millorar aspectes concrets, protocols a seguir per la gestió dels serveis, autoritzacions que les famílies han de signar, descripcions dels serveis que s’utilitzen al centre, referències al PEC per la part metodològica de l’ús de les tecnologies, etc.

Més informació a la web d’XTEC

Documentació

Pla d’educació digital de Catalunya

Estratègia digital de centre

Funcions i organització de la comissió d’estratègia digital de centre
Orientacions per a la coordinació digital

L’ús de les tecnologies digitals a l’educació infantil

Orientacions per a l’avaluació de la competència digital de l’alumnat de primària

Orientacions per a l’avaluació de la competència digital de l’alumnat de l’ESO
Competència digital docent del professorat de Catalunya
Guia del Pla d’acollida digital
Guia Selfie
Selfie: llistat de preguntes. Oct 21. En castellà
Selfie: model d’informe. Set 20. En anglès
Recomanacions per incloure l’ús d’equipaments a les NOFC
Orientacions per a la personalització de l’entorn virtual d’aprenentatge en diferents escenaris educatius
L’EDC en els centres públics
L’EDC a les escoles concertades