Curriculum batxillerat

Currículum Batxillerat

Batxillerat és un cicle de dos anys. S’hi accedeix amb el graduat de l’ESO. Fa possible fer posteriorment un cicle formatiu de grau superior o, aprovant l’examen de les PAU, estudiar un grau universitari.

Consta d’un 50% d’assignatures comunes i d’un 50% d’assignatures de la modalitat triada.

Matèries comunes
 1r  2n
Llengua Catalana  3 crèdits  2 crèdits
Llengua Castellana  2 crèdits  2 crèdits
Anglès  3 crèdits  3 crèdits
Filosofia i Ciutadania  3 crèdits
Història de la Filosofia  3 crèdits
Ciències per al Món C.
Història  3 crèdits
Educació Física  2 crèdits
Educació Social  1 crèdit
Religió  1 crèdit
Tutoria  1 crèdit  1 crèdit
Total  16 crèdits 14 crèdits

Dins el currículum comú hauràs de realitzar un treball de recerca que t’ajudarà a desenvolupar habilitats i competències complementàries com són la iniciativa personal, la capacitat de buscar, seleccionar, sintetitzar informació rellevant amb un objectiu o hipòtesi prèvia, i aportar una part personal d’investigació sobre el tema triat. Hauràs exposar-lo oralment davant d’un tribunal.

Podràs cursar una optativa a la qual s’accedeix des de qualsevol modalitat de batxillerat, que consisteix a fer pràctiques en una empresa. Gestionem el conveni de treball i el cobreix l’assegurança escolar. La qualificació obtinguda fa mitja amb les altres assignatures de batxillerat.