fbpx

Assignatures

Què estudiaré a l’ ESO?

El currículum està organitzat en:

1. Matèries comunes: Són les matèries obligatòries que han de cursar tots els alumnes.
2. Matèries optatives: de reforç, d’ampliació i d’orientació triades pels alumnes i orientades pels professors segons els interessos i necessitats de cada alumne.
3. Crèdits de síntesis: es realitzan en cada curs per tots els alumnes i engloba diferents activitats  basades en un tema comú en què participen totes les àrees de coneixement.
4. Projecte d’investigació: és el treball de final d’etapa on l’alumne desenvolupa les seves capacitats d’investigació i creativitat. Consta d’una memòria escrita una presentació oral.

Assignatures de 1r i 3r

Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Llengua estrangera: anglès
Ciències Socials, geografia i història
Ciències de la naturalesa
Matemàtiques
Educació per a la ciutadania i els drets humans
Educació Física
Educació visual i plàstica
Música
Tecnologia
Religió
Tutoria
Matèries optatives: francès, mates plus, tallers de llengua i de matemàtiques
Crèdit de síntesi

Assignatures de 4t

Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Llengua estrangera: anglès
Ciències Socials, geografia i història
Matemàtiques
Educació ètico-cívica
Educació Física
Religió
Tutoria
Projecte d’investigació

Matèries optatives (cal triar-ne tres):

Biologia i geologia
Física i química
Tecnologia
Educació visual i plàstica
Informàtica
Llatí i cultura clàssica
Segona llengua estrangera: francès
Emprenedoria
Robòtica