fbpx

Àmbit llingüístic

L’escola, una porta oberta al món

Treballem de manera respectuosa i rigorosa les llengües catalana, castellana i anglesa per tal d’adquirir una bona competència comunicativa en tots els àmbits d’aprenentatge.

 • Estratègies de comprensió per obtenir informació i valorar el contingut de diferents tipologies de textos.
 • Taller d’escriptura: treballem la producció de textos amb creativitat, imaginació i coherència.
 • Oratòria: exposicions orals de projectes, debats, argumentacions…
 • Aula de teatre: mitjançant el joc teatral volem desenvolupar la capacitat d’expressar-se oral i corporalment per adquirir unes habilitats útils per a la vida.
 • Desdoblaments en grups reduïts.
 • Activitats multinivells, biblioteca infantil, intercanvi de llibres, treball cooperatiu, celebració de festes i tradicions, recursos TIC.

Vivim el llenguatge com un mitjà de comunicació per conèixer les pròpies idees i escoltar les dels altres.

Llengua anglesa

Creiem que l’escola ha d’estar oberta al món. És per això que a l’etapa de l’Educació Primària es treballa l’àrea curricular d’anglès amb profunditat.

 • Fonamentem l’aprenentatge de les quatre habilitats lingüístiques: speaking, listening, reading i writing a través de jocs, treballs cooperatius, petits projectes, concursos de cançons, teatre, celebració de les tradicions angleses, intercanvi de llibres, recursos TIC…
 • Fomentem l’ús comunicatiu de la llengua a través del Projecte AICLE, d’aprenentatge de l’àrea de Ciències Naturals (Sciences) introduint contingut curricular en llengua anglesa.
 • Impulsem la competència oral a través de la col·laboració de joves anglesos i americans (auxiliars de conversa nadius).
 • Dividim les classes per grups i activitats multinivell: grau bàsic, mitjà i avançat.
 • Altres activitats: speaking time, lunch time, pel·lícules en versió original, teatre i colònies.