fbpx

DIGITALITZACIÓ

Estratègia Digital de Centre

NOFC, normativa àmbit digital
Drets d'ús d'imatge

Al realitzar la matrícula, les famílies, que així ho considerin, autoritzaran el dret d’imatge dels seus fills perquè l’escola en faci ús en activitats pròpies del centre o bé comunicacions d’informació, publicitat, etc… mitjançant el document Targeta Alfa.

En cas que les famílies no signin el document en que autoritzen els drets d’imatge, o bé es procurarà que el/la fill/filla no hi sigui en el moment de prendre les imatges o bé es pixelarà la part d’ulls a la imatge.

Aparells electrònics

 L’ús dels mòbils a l’escola:

 • L’alumnat d’educació infantil i educació primària no podrà portar ni utilitzar mòbils o dispositius intel·ligents a l’escola. Si un alumne porta un dispositiu d’aquest tipus, l’escola guardarà aquest dispositiu i l’entregarà a la família.
 • L’alumnat de secundària deixarà els mòbils, a les 8:15h, al seu armariet i no s’agafaran fins l’hora del pati. Es tornaran a deixar al mateix lloc a l’entrada del pati i s’agafaran per marxar a casa.
 • El mòbil es podrà utilitzar com a eina de treball quan el/a professor/a ho determini.
 • En el cas de que l’alumnat no segueixi aquesta normativa, es signarà un full d’incidència i es trucarà a les famílies o tutors legals dels menors d’edat.
Ús del maquinari tecnològic a l'escola
 • L’ús de l’ordinador es farà sempre amb fins educatius. La navegació per internet haurà de ser exclusivament per les pàgines adequades als continguts que es treballen.
 • En cas dels ordinadors, tauletes o material tecnològic i de robòtica de l’escola:
 • S’utilitzaran a les diferents aules del centre. S’han de seguir les normes establertes per la seva utilització, anar-los a buscar a les aules amb els carros i endollar-los novament, en el carro de portàtils, quan es retornen. S’utilitzaran segons l’horari marcat.
 • A l’armari de l’aula de robòtica hi haurà les diferents tipologies de material per treballar la robòtica a l’aula (robots, BeeBots, Lego We Do, Lego Mindstorm i Makey Makey). S’han de seguir les normes establertes per la seva utilització. S’utilitzaran segons l’horari marcat.
 • A l’aula de la impressora 3D i de l’aula Croma s’han de seguir les normes establertes pel bon ús de tot l’equip tecnològic/audiovisual.
 • Tindrem cura per part de l’alumnat i el professorat de les PDI i monitors interactius que hi ha a totes les classes del centre.
 • Es poden produir situacions de mal ús d’aquests equips a les quals s’ha de donar solució. La reparació o reposició dels ordinadors es realitza de forma automàtica un cop s’obre incidència per part del Departament d’informàtica de l’escola. Per tant, l’alumne i la seva família no han d’encarregar-se de la reposició de l’equip.
 • Marc normatiu.La LEC:

  – Article 38: “Els alumnes que, intencionadament o per negligència, causin danys a les instal·lacions o el material del centre o en sostreguin material han de reparar els danys o restituir el que hagin sostret, sens perjudici de la responsabilitat civil que els correspongui, a ells mateixos o a les mares, als pares o als tutors, en els termes que determina la legislació vigent”.
  – Article 36: “L’aplicació de mesures correctores i sancions no pot privar els alumnes de l’exercici del dret a l’educació ni, en l’educació obligatòria, del dret a l’escolarització”.
  – Article 37: es considera falta greu i, per tant, motiu de sanció “el deteriorament greu dels equipaments del centre”.

 • En cas de que l’ordinador sigui propietat de l’alumne/a serà responsabilitat seva la seva custodia.
 • Cal que tot l’alumnat, a partir de 6è de primària, tingui, cada dia a l’aula, el seu ordinador personal.
 • Tot l’alumnat, previ autorització de les famílies, té assignat un correu corporatiu (@alumnesagratcorsarria.com) facilitat per l’escola. Aquest correu electrònic, associat a les aplicacions de Microsoft, només el poden utilitzar per a fins educatius. Cada alumne/a farà servir el nom d’usuari assignat per entrar a la xarxa del centre i serà responsable de l’ús que en faci tant dins com fora del centre. Si un alumne en fa un mal ús, l’escola pot retirar aquest recurs de forma temporal o indefinida. S’informarà a les famílies de tot el procés.
 • Cada alumne/a farà servir el nom d’usuari assignat per entrar a la xarxa del centre i serà responsable de l’ús que en faci tant dins com fora del centre.
Normativa i lliurament d'equips informàtics

Als docents del centre els és assignat un ordinador de treball segons els criteris i procediment següents:

Personal que ocupa places fixes, o fan una substitució de llarga durada (més de 30 dies), i amb una dedicació superior a un terç de la jornada.

Procediment:

 • Informar al responsable de l’àrea del personal implicat.
 • Crear un document de lliurament de l’equip al professor/a.
 • Signar el document en el moment del lliurament.
 • Fer un registre de la relació equip entregat – persona. La informació queda al departament d’informàtica.
 • En cas de substitució o canvi de personal, l’equip afectat passa per Informàtica per a preparar-lo per al nou usuari.
 • Repetir els passo b i c, i es modifica el registre de relació d’equip – persona.
 • En cas que el treballador es trobi de baixa, excedència o reducció de jornada completa en el moment del lliurament, l’ordinador s’assignarà a la persona que faci la substitució fins al retorn de la persona titular.
 • Si hi ha diverses persones que fan la substitució del treballador, el centre ha de decidir a quina persona substituta li assigna l’ordinador.
 • En cas d’absència de la persona substituta en el moment del lliurament, el centre custodia l’ordinador fins a la seva arribada.
 • En cas de deixar el centre, el treballador retornarà l’ordinador al departament d’informàtica, aquest esborrarà el contingut i el prepararà per tenir disponible per a següents casos.

Normativa de préstec temporal d’equips al personal:

Davant la sol·licitud de préstec d’un ordinador es procedirà de la següent manera:

 • Crear un tiquet a Suport Informàtic assignat al professor sol·licitant i de la cap de àrea.
 • Crear el document de cessió i el treballador el signa.
 • Entregar l’equip i registrar a la web de Suport (aquest tiquet queda en prioritat Low, però no es tanca fins que s’hagi tornat el material).
 • Un cop finalitzat el servei, retornar l’equip, esborrar el contingut i preparar-lo per tenir-lo disponible per a següents casos.

A l’alumnat

Protocol pels equips comprats per les famílies a través de l’escola.

 • Es reben els equips, i el departament d’informàtica realitza totes les tasques d’inventari i relació d’alumnes classificats per curs. Després d’assignar el nom de xarxa que han de tenir.
 • Es realitza la preparació i configuració per classes i, un cop complerta, s’informa al director d’etapa, amb el llistat d’alumnes afectats, per tal que només hi acudeixin aquests.
 • Es crea un document de recepció, on els alumnes, un cop van recollint el material, signen un “conforme”.

Normativa de préstec temporal d’equips a l’alumnat:

Protocol de cessió temporal d’equipament de l’escola.

 • Es crea un tiquet al Suport Informàtic assignat a l’alumne, es farà a l’atenció del professor/a o el tutor corresponent a l’alumne.
 • Es crea el document de cessió i el signa l’alumne, si es tracta d’un menor, el signa la família.
 • S’entrega l’equip, i queda enregistrat en la web de Suport; aquest tiquet queda en prioritat Low, però no es tanca fins que s’hagi tornat el material.
 • Un cop finalitzat el servei, es torna, s’esborra el contingut i es prepara per tenir-lo disponible per a següents casos.
Plataforma educativa

La nostra escola utilitza la plataforma escolar Alexia per diferents gestions i tràmits amb tota la comunitat educativa.

Per accedir a la plataforma s’utilitzen protocols de connexió segurs HTTPS.

Accés del personal. S’ha de generar un usuari i una contrasenya amb els permisos definits per la direcció del centre. Es pot enviar un arxiu de pas a l’usuari per correu electrònic Aquest arxiu de pas es pot fer servir com a signatura (identificació electrònica). Aquest arxiu de pas hauria de caducar cada tres mesos.

Accés des de l’escola. L’accés es pot regular de la mateixa manera que l’accés a la xarxa interna.

Accés des de fora del col·legi. Quan ha sortit del centre, l’usuari és el responsable de mantenir la seguretat de l’accés. Per això, cal que tingui un antivirus actualitzat i/o tanqui les sessions que no fa servir.

Accés dels alumnes i de les famílies. S’ha de crear un usuari i una contrasenya per persona autoritzada, no per família. L’administrador de la plataforma ha de configurar els accessos de manera que cada progenitor tingui accés a la informació del seu fill, però només tingui accés a la informació pròpia, no a la de l’altre progenitor.

Un cop creat l’accés, el col·legi ha de notificar la contrasenya a l’usuari en un sobre tancat. Al sobre s’ha d’incloure la clàusula que s’acompanya com a document PT3.

Targeta Alfa (Transparència i consentiment per tractar dades d'alumnes)

Nom i cognoms de l’interessat……………………………………………………  Edat………..  Curs………

Nom i cognoms del representant legal (si escau)………………………………………………………………

Adreça postal i electrònica ………………………………………………………………………………………….

 

I.- INFORMACIÓ GENERAL APLICABLE AL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS.

1.- RESPONSABLES:

El responsable del tractament és el col·legi Sagrat Cor de Sarrià, amb domicili al c/ Sagrat Cor n. 25 (Barcelona) i correu sagratcorsarria@sagratcorsarria.com. Decideix l’ús que s’ha de fer de les dades que vostè faciliti.

El delegat de protecció de dades és CIPDI, Tratamiento de la Información SL, amb domicili al c/ Sant Agustí 1, Mataró i correu dpd@cipdi.com. Comprova el compliment de les normes, assessora al responsable del tractament i, quan correspongui, els afectats i interessats.

2.- DRETS.

Teniu dret a accedir al contingut de les vostres dades personals, a rectificar-les i a suprimir-les, a limitar el tractament, a oposar-vos a que  es tractin, a consentir expressament la portabilitat de la vostra informació, a no sotmetre-us a decisions individuals automatitzades i a revocar total, o parcialment el consentiment que atorgareu quan signeu aquest document. Per exercir els drets podeu dirigir-vos a les adreces que consten al punt 1.

En cas que ens cediu dades de terceres persones, les hi heu de comunicar tota la informació que consta en aquest document.

3.- DRET A RECLAMAR.

Els organismes competents per resoldre els conflictes derivats de la signatura d’aquest document són l’Autoritat de Control de Protecció de Dades Espanyola, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades ubicada a Madrid (28001), C/ Jorge Juan nº 6, i l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, ubicada al carrer Rosselló nº 214, Esc. A, 1r 1a, 08008 Barcelona.

4.- MÉS INFORMACIÓ. https://www.sagratcorsarria.com/politica-de-privacitat/

II.- INFORMACIÓ ESPECIAL. TRACTAMENT DE DADES

El responsable del tractament farà servir i tractarà les dades que ens proporcioneu i les que es tractin mentre mantingueu relació amb el centre a fi de:

1.- PRESTAR ELS SERVEIS CONVINGUTS AMB L’INTERESSAT. El responsable només tractarà la informació que calgui complint els requisits establerts a l’article 13 del Reglament General de Protecció de Dades i d’aquesta manera, el tractament estarà condicionat per:

a.- Tipus de dades: identificatives, econòmiques, acadèmiques, socials, de salut i d’altres, tant dels menors com les dels seus representants legals.

b.- Finalitat: prestar els serveis que els interessats demanin en cada moment, tant si son serveis escolars, com si son extraescolars o para-escolars. Per poder complir la finalitat prevista, s’han de mantenir informats els usuaris de les activitats en què participin tant els alumnes com els representants i familiars, bé per mitjans electrònics, com per altres mitjans. També es poden fer servir les dades per fer estadístiques amb la finalitat de millorar el funcionament intern.

c.- Conservació: La informació acadèmica es conservarà als arxius històrics del responsable del tractament de manera indefinida amb la finalitat de poder certificar el nivell d’estudis assolit pels alumnes, quan ho demanin els interessats.

d.- Tractaments personalitzats: El departament d’orientació psicopedagògica tractarà la informació dels alumnes que tinguin alguna necessitat educativa específica. En alguns casos, podran comunicar dades als  professionals externs quan calgui per donar suport al personal del centre o bé per afavorir els interessos dels alumnes o de les seves famílies. La informació psicopedagògica es conservarà  5 anys com a màxim, comptant des que l’interessat causi baixa del centre.

e.- Decisions individuals automatitzades En general, no es prenen. No obstant això, algunes proves “tipus test” es poden corregir amb programes o aplicacions digitals. Per fer una atenció més acurada de cada alumne, es poden generar perfils quan es presentin necessitats educatives especials.

f.- Càmeres de seguretat: S’han instal·lat per garantir la seguretat de les persones i de les coses que hi ha dins del recinte escolar i també per prevenir i controlar la intrusió. Les imatges captades només es cediran a la policia o als òrgans judicials adients en cas de delicte o quan s’hagi comés una infracció. En tot cas, només es cediran imatges i /o so per imperatiu legal. Les imatges captades es conservaran, com a molt, durant 30 dies.

g.- Els destinataris d’aquesta informació són: el personal que la direcció hagi autoritzat prèviament, els proveïdors contractats per donar suport a l’escola, als alumnes i, en general, a la comunitat educativa; també l’administració pública quan demanin dades en l’àmbit de les seves competències. En alguns casos, es podran cedir dades identificatives als membres de l’AMPA, quan els interessats ho consentin expressament.

h.- Sistemes externs: Es fan servir per emmagatzemar dades. La majoria de dades que es tracten per aquests aplicatius es troben a la plataforma educativa que té contractada l’escola, el responsable de la qual  es troba ubicat dintre de la Unió Europea.

i.- Transferències internacionals: Conforme al que disposa l’article 13.1.f del RGPD, s’informa que per treballar amb la informació docent també es fan servir alguns programes que poden realitzar transferències internacionals de les seves dades. Aquestes transferències es realitzen amb les degudes garanties per la protecció de les dades. Els programes que es fan servir són:

Google Workspace. Més informació: https://policies.google.com/privacy?hl=es

j.- Polítiques de privacitat dels prestadors de serveis de tractament: Totes les polítiques dels prestadors dels serveis externs de tractament digitalitzat es troben en els avisos legals de les webs amb els que s’ha de connectar l’usuari, contingut dels avisos que donem per reproduït.

k.- Base jurídica del tractament: La base legal que permet el tractament de les vostres dades personals és:

1.- El compliment d’una obligació legal exigible al responsable, en els termes que preveu l’article 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679. En aplicació del que disposa l’article 8.1 de la Llei Orgànica de protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals 3/2018 de 5 de desembre, entre moltes altres obligacions legals, el col·legi està obligat a complir els preceptes recollits a les lleis Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, ordinària 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, Codi Civil Espanyol, Codi Civil de Catalunya, Codi Penal, Llei 21/2000 sobre documentació clínica, tots els reglaments i normes que els desenvolupen.

2.- L’execució del contracte de prestació de serveis docents que regula la relació entre l’interessat i el responsable del tractament (art. 6.1.b del RGPD) .

2.- DIFUSIÓ DE LES ACTIVITATS DE L’ESCOLA.

Finalitat del tractament: L’escola disposa d’una pàgina web, una revista, blogs i d’un perfil creat per a navegar per les  xarxes socials, així com d’altres publicacions en les que es publiquen imatges, so, treballs i dades identificatives i, en alguns casos, dades acadèmiques (com poden ser, resultats de treballs, grups, llistes de classes) dels alumnes i també dels membres de la comunitat educativa que hagin consentit expressament la difusió de les seves dades o la difusió estigui emparada en una habilitació legal. Podeu rebre més informació envers els espais de difusió pública d’informació que fa servir l‘escola consultant la web: https://www.sagratcorsarria.com/. Les imatges es conservaran amb caràcter històric fins que revoqueu el consentiment que hàgiu donat.

Pot ser destinatari d’aquesta informació qualsevol que es connecti als espais de difusió pública d’informació.

La inclusió d’imatges a les xarxes socials pot implicar que s’hagi fet una transferència internacional de dades. En tot cas, el tractament d’aquesta informació es regula per les condicions d’ús que hagi imposat el responsable de la plataforma.

La base jurídica que permet el tractament de les vostres dades personals rau en:

 • El consentiment que atorgueu quan marqueu l’autorització expressa, precisa, inequívoca, lliure i espontània que trobareu al final d’aquest document. (art. 6.1.a del RGPD)
 • Habilitació legal en els supòsits contemplats a l’article 8.2 de la LO 1/1982, de protecció al dret a l’honor, la intimitat i la pròpia imatge.

En particular, el dret a la pròpia imatge no impedeix:

a) La seva captació, reproducció o publicació per qualsevol mitjà, quan es tracti de persones que exerceixin un càrrec públic o una professió de notorietat o projecció pública i la imatge es capti durant un acte públic o en llocs oberts a el públic.
b) La utilització de la caricatura d’aquestes persones, d’acord amb l’ús social.
c) La informació gràfica sobre un succés o esdeveniment públic quan la imatge d’una persona determinada aparegui com a merament accessòria.

En cas que no consentiu la difusió d’imatges, sons i dades o no faciliteu les dades que calen per participar en les activitats del centre, l’escola posarà tots els mitjans adequats per preservar la vostra intimitat, privacitat i pròpia imatge.

 

III.- ATORGAMENT DEL CONSENTIMENT

DECLARO que he llegit i entès tota la informació anterior, m’he assabentat de les dades exactes del responsable del tractament, de l’ús que farà de les meves dades i dels drets que tinc vers el tractament que m’ha proposat; he tingut l’oportunitat de preguntar i de resoldre tots els dubtes i, per tant, manifesto que

ACCEPTO les condicions del tractament proposades i

DEMANO al Responsable del Tractament que tracti la meva  informació i la que elabori posteriorment en les condicions que consten en el present document i

AUTORITZO que faci el tractament de les meves dades amb la finalitat de prestar els serveis que ofereix i CONSENTO:

( ) Sí  ( ) No – Que es difonguin imatges, so i dades en les condicions que consten en aquest document.

 

SI NO ESTEU D’ACORD AMB ALGUNA CONDICIÓ O VOLEU FER ALGUNA OBSERVACIÓ:

 

 

 

 

 

 

……………………………., el dia……… de ……………………. de ………………..

 

 

El representant legal                   L’alumne (major de 14 anys             Recepció

Autorització de l'ús d'entorns virtuals d'aprenentatge

Autorització perquè el col·legi incorpori el meu fill/a als entorns virtuals d’aprenentatge que la direcció proposa: vídeos, vídeo-trucades, grups de treball virtuals, aplicacions telemàtiques, correu corporatiu, reunions i classes online i material divers a l’abast del centre, servint el present document com autorització tan ample i extensa com calgui en dret, per a tractar les dades personals només en l’àmbit escolar i informatiu i amb les finalitats pròpies de la prestació del servei educatiu.

Així doncs, els alumnes que fins ara no tenien compte de correu corporatiu, seran donats d’alta amb una adreça d’usuari del Sagrat Cor Sarrià amb finalitat educativa.

Aquesta autorització no permet gravar, enregistrar o difondre aquests materials sense permís del col·legi Sagrat Cor Sarrià.

 

……………………………, el dia……… de ……………………. de ………………..

 

 

El representant legal                   L’alumne (major de 14 anys            

Compromís de responsabilitat vers l'ús dels aparells informàtics
 1. L’alumnat que porti telèfon mòbil al col·legi, està obligat a tenir-lo apagat i desat al lloc corresponent durant tota la jornada escolar.
 2. L’alumnat no ha d’utilitzar els ordinadors o d’altres dispositius que puguin gravar i/o connectar-se a internet, per a altres finalitats i sense el permís exprés de la Direcció del col·legi.
 3. L’alumnat té accés a la xarxa wifi del col·legi i pot fer-ne ús dins de la jornada escolar i amb finalitat educativa.
 4. L’alumnat que té accés a les xarxes privades del col·legi, als serveis digitals i a les plataformes, estarà sotmès a les condicions que consten en les Normes d’Organització i Funcionament del Centre.

Compromís de complir amb la responsabilitat vers l’ús dels aparells informàtics i a vetllar a fi que l’alumnat la compleixi.

En cas d’incompliment, compromís d’acceptar les mesures disciplinàries que pugui aplicar el centre en cada cas.

En cas necessari, accepto que el professorat pugui verificar l’ús que l’alumnat està fent del dispositiu. L’alumnat l’hi haurà de facilitar l’accés.

 

……………………………, el dia……… de ……………………. de ………………..

 

El representant legal                   L’alumne (major de 14)