DIGITALITZACIÓ

Estratègia Digital de Centre

PEC, aspectes àmbit digital
Pràctiques del centre d’ús i aplicació de la tecnologia

L’enfocament que dona l’escola en l’ús de la tecnologia és el model TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge). Es basa en la idea que cal combinar els tres tipus de coneixements: el coneixement del contingut, el coneixement pedagògic i el coneixement tecnològic per dissenyar i implementar les pràctiques d’ensenyament i aprenentatge, tenint en compte el context sociocultural de la nostra escola.

La competència digital es treballa transversalment en els diferents àmbits educatius. Es treballen els cinc àmbits d’aquesta CDA:

 • Alfabetització mediàtica en el tractament de la informació i les dades.
 • Comunicació, col·laboració i ciutadania digital.
 • Creació de continguts digitals.
 • Ús responsable i benestar digital.
 • Resolució de problemes.

Hi ha la part del treball del llenguatge de programació i de les eines informàtiques, i per altra banda el treball de l’àmbit STEAM i de robòtica.

Pel que fa al treball de l’entorn STEAM, que combina la ciència, la tecnologia, l’enginyeria, l’art i les matemàtiques, fomenta l’ús de la tecnologia i potencia la creativitat i la imaginació de l’alumnat i  les seves habilitats artístiques. Acompanyant en l’elaboració de la seva pròpia identitat digital.

El treball de la Robòtica Educativa, un sistema d’aprenentatge interdisciplinari, que fa ús de robots com a fil conductor transversal per potenciar el desenvolupament d’habilitats i competències en l’alumnat. Així mateix, la robòtica educativa possibilita treballar competències, actituds i comportaments concrets com el treball en equip col·laboratiu, la iniciativa, la presa de decisions, l’esforç, la tolerància a la frustració o l’autosuperació. 

L’Estratègia Digital de Centre (EDC) és el document que recull totes les accions que es realitzen en el centre, i les que es realitzaran a mitjà termini, per aconseguir la màxima competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre educatiu.

Tenint en compte l’escenari digital actual, al centre creiem en la incorporació de forma sistemàtica i transversal de la tecnologia digital com a eina quotidiana d’ensenyament-aprenentatge per encaminar-nos cap a un equilibri metodològic, que els obri una porta al món. Aquest canvi ens porta a la formació constant i actualitzada que permeti crear entorns en els quals es puguin compartir i socialitzar les tasques i que ensenyin als alumnes a fer un bon ús, i no un abús, de les tecnologies.

 

  EDUCACIÓ INFANTIL  PRIMÀRIA  ESO       BTX
 

COMPETÈNCIA DIGITAL

Introduir de manera senzilla el llenguatge de programació amb les beebots. Utilitzar algunes eines digitals com a recurs per poder desenvolupar les diferents habilitats i capacitats de l’etapa donant els primers passos en la competència digital. Desenvolupar la competència digital, treballant els instruments i les aplicacions, el tractament de la informació i l’organització d’entorns digitals d’aprenentatge, la comunicació interpersonal i la col·laboració. Treballar els hàbits, el civisme i la creació d’una identitat digital. Desenvolupar les competències digitals per a la construcció i expressió d’Entorns Personalitzats i Virtuals d’Aprenentatges (EPA – EVA) adequats a l’edat sigui de forma individual i col·lectiva.

Crear una bona identitat digital. Fomentar el rol creador vers el d’usuari.

Saber utilitzar adequadament les eines informàtiques per a la recerca d’informació i de comunicació interpersonal.

Crear una bona identitat digital.

STEAM Construir aprenentatges a través de l’experimentació i l’observació directa de l’entorn proper mitjançant els cinc sentits

Ajudar a adquirir coneixements de l’entorn, mitjançant el mètode científic, el debat i la reflexió, que al portin cap a una actitud de curiositat, compromís i respecte envers el món que l’envolta.

Treballar l’àmbit de les STEAM (Sciences, Tecnologia, Enginyeria, Art i Matemàtiques) de manera transversal i multidisciplinari a través de l’ABP. Partint de la robòtica, la programació i el pensament computacional. Comprendre que el coneixement científic tecnològic és un saber integrat que s’estructura en diverses disciplines (STEAM), i conèixer i aplicar els mètodes de la ciència per identificar els problemes propis de cada àmbit i plantejar la seva resolució i presa de decisions, tot fomentat l’equitat entre dones i homes. Accedir als coneixements científics i tecnològics fonamentals i dominar les habilitats bàsiques pròpies de la modalitat triada, com a usuaris i també com a creadors de continguts.

 

La nostra escola utilitza la plataforma escolar Alexia per diferents gestions i tràmits amb tota la comunitat educativa.

Per accedir a la plataforma s’utilitzen protocols de connexió segurs HTTPS.
 

  1. Accés del personal. S’ha de generar un usuari i una contrasenya amb els permisos definits per la direcció del centre. Es pot enviar un arxiu de pas a l’usuari per correu electrònic. Aquest arxiu de pas es pot fer servir com a signatura (identificació electrònica). Aquest arxiu de pas hauria de caducar cada tres mesos.
  2. Accés des de l’escola. L’accés es pot regular de la mateixa manera que l’accés a la xarxa interna.
  3. Accés des de fora del col·legi. Quan ha sortit del centre, l’usuari és el responsable de mantenir la seguretat de l’accés. Per això, cal que tingui un antivirus actualitzat i/o tanqui les sessions que no fa servir.
  4. Accés dels alumnes i de les famílies. S’ha de crear un usuari i una contrasenya per persona autoritzada, no per família. L’administrador de la plataforma ha de configurar els accessos de manera que cada progenitor tingui accés a la informació del seu fill, però només tingui accés a la informació pròpia, no a la de l’altre progenitor. Un cop creat l’accés, el col·legi ha de notificar la contrasenya a l’usuari en un sobre tancat. Al sobre s’ha d’incloure la clàusula que s’acompanya com a document PT3. L’alumnat té la responsabilitat de fer un bon ús de la plataforma educativa de l’escola i de les aplicacions digitals que es requereixen pel seu procés d’aprenentatge.