DIGITALITZACIÓ

Estratègia Digital de Centre

Planificació

Fes clic a la imatge per ampliar-la

Fitxes activitats

OBJECTIU 1. Millorar el seguiment de l’adquisició de la competència digital de l’alumnat.

1.1. Realització d'una diagnosi de centre amb l'eina SELFIE per adaptar l'estratègia a les diverses avaluacions del pla.

1.2. Definició i creació de la rúbrica d'avaluació de les Competències Digitals de l'Alumnat.

1.3. Avaluació de les Competències Digitals de l'Alumnat.

OBJECTIU 2. Fomentar la formació de centre mitjançant un pla de formació que asseguri la presència digital a les accions formatives.

2.1. Formació bàsica en Competència Digital Docent per tot el professorat.

2.2. Formació avançada en Competència Digital Docent.

OBJECTIU 3. Promoure l’intercanvi d’experiències per presentar idees que adaptin la realitat docent als nous reptes digitals.

3.1. Realització d'un claustre d'intercanvi d'experiències d'aula.

3.2. Creació i actualització d'una carpeta de recursos digitals pel professorat.

OBJECTIU 4. Fomentar la creació de continguts digitals, assegurant-ne el caràcter competencial, inclusiu i transversal.

4.1. Creació de recursos digitals competencials, inclusius i transversals.

OBJECTIU 5. Incorporar els continguts digitals a les programacions i seqüències didàctiques.

5.1. Incorporació dels recursos digitals en el desenvolupament de les programacions didàctiques d’acord amb les directrius curriculars.

OBJECTIU 6. Garantir els hàbits de salut digital en el dia a dia del centre, educant en ciberseguretat i en el bon ús de mitjans tecnològics i de comunicació en situacions adients.

6.1. Xerrades d'experts per tal de conscienciar a l’alumnat sobre la importància de la ciberseguretat i les problemàtiques.

6.2. Elaboració i difusió d'un Protocol de Seguretat Digital de Centre.

6.3. Realització d'un inventari de centre dels dispositius digitals, aules d'informàtica, sistemes de projecció i demés maquinari per vetllar pel seu bon funcionament.

OBJECTIU 7. Sistematitzar la recollida de documentació digitalitzada per donar resposta a les necessitats de tots els agents de la comunitat educativa dintre de la Cultura Digital de Centre.

7.1. Creació i actualització de l'espai de Cultura Digital de centre.

7.2. Actualització i difusió de documents de centre (PEC, NOFC) per incloure les mencions necessàries a l'àmbit digital.

7.3. Redacció i difusió del Pla d'acollida digital de l'alumnat, el professorat i les famílies.

7.4. Elaboració i difusió del desplegament curricular de la Competència Digital de l'Alumnat.

7.5. Organització del manteniment de la informació dels portals i de les xarxes socials del centre.