fbpx

DIGITALITZACIÓ

Estratègia Digital de Centre

Objectius
  1. Millorar el seguiment de l’adquisició de la competència digital de l’alumnat.
  2. Incorporar els continguts digitals a les programacions i seqüències didàctiques.
  3. Fomentar la creació de continguts digitals, assegurant-ne el caràcter competencial, inclusiu i transversal.
  4. Promoure l’intercanvi d’experiències per presentar idees que adaptin la realitat docent als nous reptes digitals.
  5. Fomentar la formació de centre mitjançant un pla de formació que asseguri la presència digital a les accions formatives. 
  6. Garantir els hàbits de salut digital en el dia a dia del centre, educant en ciberseguretat i en el bon ús de mitjans tecnològics i de comunicació en situacions adients. 
  7. Sistematitzar la recollida de documentació digitalitzada per donar resposta a les necessitats de tots els agents de la comunitat educativa dintre de la Cultura Digital de Centre.