DIGITALITZACIÓ

Estratègia Digital de Centre

Pla d’acollida digital

El pla d’acollida del Sagrat Cor de Sarrià recull el conjunt sistemàtic d’actuacions que el centre educatiu posa en marxa per tal de facilitar l’adaptació dels nous membres de la comunitat educativa que s’incorporen per formar-ne part: alumnat, famílies, professorat, altre personal d’atenció directa a l’alumnat i personal no docent.   

El Pla d’Acollida digital del centre té com a objectius generals:  

 • Canalitzar el procés d’incorporació de l’alumnat nouvingut a la nostra escola atenent les necessitats i diferències individuals.  
 • Informar i acompanyar les famílies de l’alumnat de nova incorporació al centre del funcionament i de l’organització del centre, per tal de facilitar i desenvolupar la participació, la col·laboració i l’apropament d’aquesta a l’escola.  
 • Facilitar una ràpida adaptació amb tots els membres de la comunitat educativa, amb el funcionament i amb l’ideari de l’escola. 
Docents

Accions de l’Administració i Recursos Humans: 

 • Gestió documentació alta (titulacions i dades personals). 
 • Activació Correu corporatiu i enviament del manual del procediment d’ús. 
 • Donar d’alta en la plataforma educativa Alexia per a la comunicació amb les famílies (per tal que pugui registrar les faltes d’assistència i les incidències produïdes per alumnes concrets, programar l’enviament de notificacions a les famílies …) 
 • Enviament de les pautes per descarregar les nòmines d’Alexia. 
 • Entrega de documents protecció de dades i Confidencialitat i signatura. 
 • Entrega de documents riscos Laborals i signatura. 
 • Entrega, signatura i explicació compromís devolució nòmina Pagament Delegat. 
 • Signatura del contracte. 
 • Gestió targeta pàrquing en cas que sigui necessari. 
 • Gestió d’alta a la Seguretat Social. 
 • Registre contracte al SEPE. 
 • Explicació funcionament registre horari i faltes d’assistències. 
 • Comunicació al Comitè d’ empresa de la seva incorporació. 
 • Signatura del Comitè i Empresa de la Còpia Bàsica del contracte. 
 • Comunicació de la incorporació a l’encarregat d’Alexia de cada secció. 
 • Comunicació al personal del centre de la nova incorporació. 
 • Lectura de la documentació oficial del centre, pot accedir en la Intranet SCS. 

 Accions del Departament d’Informàtica: 

 • Se li proporcionarà l’ordinador portàtil del PEDC. El docent comprovarà que pot iniciar sessió amb el seu identificador digital (credencials). 
 • Facilitar la clau wifi per docents per tal que pugui connectar-se a Internet. 
 • Se l’informarà sobre el procediment per escanejar i per imprimir en les impressores en xarxa. 
 • Ensenyar a utilitzat la caixa COM de les aules (control Audio/vídeo). 
 • Ensenyar a obrir incidències al sistema de gestió en cas de problemes.
 • Posar-se en contacte amb la comissió digital de la seva etapa per conèixer els procediments per saber utilitzar els recursos digitals que necessiti per fer les classes.
Alumnat

Tant si l’alumnat s’incorpora al centre de forma ordinària a l’inici de curs, com si ho fa durant el curs, se li proporcionar tota la informació relacionada amb la cultura digital del centre.   

 • Informar sobre l’ideari i caràcter propi del centre. 
 • Facilitar informació sobre les normes i funcionament del centre i de la Carta de compromís educatiu. 
 • Signatura de les autoritzacions, si l’alumne és major de 14 anys. 
 • En el cas que l’alumne/a estigui en un dels cursos on ha de disposar de portàtils, se’ls informarà del protocol sobre la compra d’aquest portàtil i la normativa pel seu bon ús.  
 • Se li proporcionarà el correu corporatiu i també es farà constar en el registre intern. 
 • Informar a l’alumne sobre la forma d’accedir als serveis i proporcionar les credencials corresponents en una única notificació, quan totes les credencials estiguin creades. 
Famílies

El primer contacte de la família serà en el moment de l’arribada a l’escola per rebre informació. La família serà rebuda pel director/a (o persona delegada) de l’etapa educativa.   

 • Informar sobre l’ideari i el caràcter propi del centre. 
 • Facilitar la informació sobre les normes i funcionament del centre i la Carta de compromís educatiu. 
 • Informació de com accedir a la documentació oficial del centre, a través de la web i del portal educatiu Alexia. 
 • Signatura de les autoritzacions, si l’alumne és menor de 14 anys. Si l’alumne és major de 14 anys, s’informa a la família de les autoritzacions. 
 • Informar sobre els serveis que ofereix l’escola (menjador, extraescolars, acollida…). 
 • S’informarà a la família de l’accés i funcionament de la plataforma educativa Alexia o d’altres sistemes de comunicació amb les famílies (justificació de faltes d’assistència, lectura d’incidències, notificacions, baixada de documents, autoritzacions,…), així com del protocol de comunicació amb el/la tutor/a. 
 • En el cas que l’alumne/a estigui en un dels cursos on ha de disposar de portàtils, se’ls informarà del protocol sobre la compra d’aquest portàtil i la normativa del seu bon ús. 
 • Altres canals comunicatius i d’informació: Jornades de portes obertes, web de l’escola, sessió informativa inici de curs.